cara mia, 19
kreatívna duša momentálne skúšajúca šťastie vo svete
ďakujem, random čitateľ, že si tu, si super.

piatok 15. júla 2016

írske denníky

tie dva týždne čo som tu prešli ako voda, no zároveň mi pripadá všetko, čo bolo predtým strašne dávno. za ten čas sa toho udialo celkom dosť.
- 3789. krát sa mi podarilo zbaliť sa absolútne neprakticky alebo z niektorých chýb sa človek nepoučí
- aj keď stopujete v trojici, nebudete čakať viac ako desať minút
- videla som dúhu, čo vytvorila kruh okolo slnka
- plávala som v oceáne (aj keď studenom) a učila som sa surfovať (aj keď neúspešne)
- asi štyrikrát som sa spálila aj keď bolo celý deň zamračené a pršalo (the fuck?)
- naučila som sa vnímať slnko ako šťastnú náhodu
- náhodný borec ma na ulici učil hrať na flautičku írske melódie a vedel po slovensky povedať "lepšie než nič" (stále rozmýšľam, pri akej príležitosti sa naučil práve túto frázu)
- že dávať ovocie do zeleninového šalátu je najlepší nápad na svete!
- ďalšie stopovanie v daždi a nám zastaví autobus plný turistov a zvezie nás zadarmo
- stretla som dievča, čo má na ruke vytetované "na zdraví" na znak svojej lásky k českej republike (hey cambria!)
- bola na joge a potom sadila červenú repu a rozprávala sa s írskymi psami po slovensky
...a ešte tak 8790 ďalších vecí.

the two weeks i've spent here passed really fast but inspite of that, everything that happened before seems so far away. a lot of things came my way since.
- i managed to pack absolutely unpractically for the 3789th time aka from some mistakes you just don't learn
- even if you hitchhike in three, you won't wait for more than ten minutes
- i've seen a rainbow that created a circle around the sun
- i've swum in the ocean (even if cold) and tried to learn how to surf (even if unsuccessfully)
- i got burnt for like four times even when it was raining and cloudy all day (the fuck?)
- i learned to think of the sun as of a happy coincidence
- a random guy on the street taught me how to play irish melodies on a flute and he knew a phrase "lepšie než nič" in slovak, which means better than nothing (still trying to figure out in what kind of situation he learned that one)
- to put fruit in a vegetable salad is the best idea ever!
- another hitchhiking in the rain and a tour bus stops for us and gives us a lift for free
- i met a girl who has "na zdraví" (cheers) tattooed on her forearm as a symbol of her love for czech republic (hey cambria!)
- did yoga, planted some beetroots and talked to irish dogs in slovak
...and about 8790 other things.


photo by antsinmypants.wordpress.com


pondelok 4. júla 2016

z dublinu do lahinchu

...a potom som prešla v podstate celou krajinou, tri hodiny autobusom z dublinu, ktorý som skoro nestihla, po ceste naň zmokla a plakala na ulici. netušiac kam vlastne idem, pozorovala som z okna všadeprítomné kravy a cítila sa ako vo filme. z dublinu do ennisu, stále tridsať kilometrov odtiaľ, kde som chcela byť. trikrát som sa opýtala na autobusovú stanicu a dostala tri rôzne odpovede, ale dala som to a dostala som sa do mestečka lahinch! teraz by sa možno hodilo trochu praktických informácií, takže čo tu robím? robím tu dobrovoľníčku v lahinch hosteli (cez stránku workaway.info), pracujem tri hodiny denne, tri dni v týždni a mám za to ubytovanie, raňajky a večeru. nepracujem zadarmo, ako viac ľudí ironicky spomenulo, snažím sa spoznávať nové miesta a nemíňať na to peniaze, ktoré vlastne ani nemám. bolo to rozhodnutie dosť spontánne, o lahinchi som predtým v živote nepočula, ale každou chvíľou tu sa mi potvrdzuje, že aj na intuíciu sa občas spoľahnúť oplatí.

...and then i went across the whole country basically, three hours by bus from dublin, which i almost missed, got rained on on the way there and cried on the street. not knowing where i'm actually going, i watched the everpresent cows from the window and felt like i was in a movie. from dublin to ennis, still thirty kilometres from where i wanted to be. i asked for the bus station three times and got three different answers, but i made it and i got to a town called lahinch! now seems like a good time for some practical information, so what am i actually doing here? i volunteer at the lahinch hostel (though the workaway.info site), i work for three hours a day, three days in a week and i get accomodation, breakfast and dinner. i'm not working for free, as some people sarcastically mentioned, i'm just trying to get to know new places and not spend money i don't even have. it was a decision really spontaneous, i've never heard of lahinch before in my life, but every moment i spend here just keeps making me sure that sometimes it's worth it to only rely on your intuition.


piatok 1. júla 2016

dublin

tak som v írsku.
vystúpim z lietadla a druhý najsilnejší pocit po pocite úľavy, že už nie som v uzavretom priestore s vreštiacimi malými ľuďmi je pocit zimy. fakt je tu zima mami, mala si pravdu.
som trochu zmätená z nového prostredia, ale úspešne sa prepracujem do centra, posmalltalkujem s chalanmi z bosny, čo tiež nevedia, kde vystúpiť, dám si čaj na anglický spôsob a vzdám boj s google mapami. užitočný poznatok: nesrať sa s technikou a pýtať sa ľudí na ulici, sú milí a ochotne poradia. couchsurfujem, na uvítanie dostanem guiness a moja duša pookreje. neskôr síce zaplatím za jedno pivo šesť eur a puká mi srdce, ale pivo je láska a pre lásku sa občas trpí, či ako sa to hovorí. dve a pol minúty prší a dve svieti slnko, počasie je premenlivé ako ženská nálada počas pms. v bare hrá živá hudba a mňa napĺňa pocit radosti. pre toto rada vypadnem a stratím sa vo svete, pre tieto chvíle na nových miestach, kde človek len vníma, čo najintenzívnejšie, a žasne.

so i'm in ireland.
i get out of the plane and the second strongest feeling that comes to me after the feeling of relief that i don't have to spend any more time stuck in a small space with wailing babies, is the feeling of cold. it really is cold here, mum, you were right.
i'm a little bit confused by the new surroundings but i successfully make it to the city center, have some small talk with guys from bosnia who don't know where to get off the bus either, have a tea in the proper english way and finally give up my fight with google maps. useful fact: fuck technology and ask people on the street, they're nice and willing to help.
i'm couchsurfing, i get a guiness as a welcome drink and i feel instantly happy. later i'll pay six euros for one beer and it makes my heart break but beer is love and you know what they say, sometimes you also have to suffer for love. it's raining for two and a half minutes and the sun's shining for the next two after that, the weather is changing like a woman's mood during pms. there's live music playing in the pub and i feel pure joy. this is why i like to get out and get lost in the world, for these moments in new places, when all you do is take everything in, even more intensively than you would normally and you're simply in awe, because of everything.